clanak False

Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu

03.05.2021.

 
KORISNIK: Grad Zagreb
PARTNERI: Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Čistoća i Podružnica Zrinjevac
FOND: Kohezijski fond (KF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS:   Zaštita okoliša i održivost resursa
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 93.973.317,60 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 75.678.598,97 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 10. studenog 2015. do 31. prosinca 2022.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom će se uspostaviti odvajanje otpada na mjestu nastanka radi povećanja odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada, smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenja odlaganja miješanog komunalnog otpada sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Projekt Interventne mjere za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu ima za cilj doprinos unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje količina miješanog komunalnog otpada i povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada na području grada Zagreba te doprinos održivom razvoju i održivosti resursa. Rezultati projekta postižu se kroz aktivnosti nabave opreme za odvojeno prikupljanje i obradu odvojeno prikupljanog otpada, informatičkog sustava za praćenje količina otpada, provedbu promotivne kampanje kojom se podiže razina osviještenosti svih građana o važnosti pravilnog odlaganja otpada i upravljanja projektom.
Projektom se direktno pozitivno utječe na zaštitu okoliša kroz smanjenje neugodnih mirisa s odlagališta, vizualnih nedostataka te ostalih neposrednih opasnosti za zdravlje. Isto tako, provođenje projekta rezultira i određenim uštedama na troškovima resursa kroz oporabu materijala te smanjenje emisija stakleničkih plinova.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: euzg@zagreb.hr
POVEZNICAhttps://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d0851593-94a4-467e-ac9d-5a88785b2c69  
 

Projekti u provedbi