clanak False

Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused - Vrapče

10.02.2022.

 
KORISNIK: Grad Zagreb
FOND: Kohezijski fond (KF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
PRIORITETNA OS: Zaštita okoliša i održivost resursa
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 9.242.527,50 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 4.500.000,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 30. srpnja 2021. do 29. srpnja 2023.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče“ doprinijet će povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta na području gradske četvrti Podsused-Vrapče kroz izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta te informiranjem građana.
Prikupljanje odvojenog komunalnog otpada u okviru reciklažnog dvorišta je važna sastavnica u sustavu gospodarenja otpadom jer osigurava odvojeno prikupljanje prije svega opasnog otpada, a zatim i ostale sastavnice kao što je otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil te krupni (glomazni) otpad. 
Tijekom provedbe projekta provesti će se i izobrazno - informativne aktivnosti na području obuhvata Projekta, s ciljem upoznavanja građana o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima. 
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Cilj projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče kako bi se povećala stopa odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta na području grada Zagreba. Projekt uključuje tri aktivnosti: izgradnju reciklažnog dvorišta-građevine Podsused-Vrapče, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom. Uspostavom reciklažnog dvorišta građanima gradske četvrti Podsused-Vrapče omogućiti će se da bez naknade pravilno odvajaju/odlažu problematični otpad i druge korisne sastavnice komunalnog otpada te time pridonesu smanjenju količine otpada na odlagalištima otpada.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: Azra.Saric@zagreb.hr 

Projekti u provedbi