clanak False

Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa

05.10.2020.
KORISNIK: Državna geodetska uprava
PARTNERI: Grad Zagreb i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
FOND: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Klimatske promjene i upravljanje rizicima
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  135.045.851,70  HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 114.788.973,95 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 11. svibnja 2020. do 11. svibnja 2023. 
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Provedbom projekta Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa provest će se aktivnosti prikupljanja prostornih podataka cijele Republike Hrvatske te osposobiti stručnjaci i uspostaviti ustrojstvena jedinica za analizu i obradu prostornih podataka koji će se prikupljati Projektom. U okviru Projekta provest će se pilot-projekt Potresni rizik na području Grada Zagreba, kao praktična primjena rješavanja problematike potresnog rizika, u sklopu kojeg će se izraditi metodologija za procjenu potresnog rizika koja će se primjenjivati i u ostalim gradovima u RH. Udio Grada Zagreba u Projektu iznosi 30.901.215,40 HRK, od čega bespovratna sredstva iznose 26.266.033,09 HRK.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest pridonijeti procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku osiguranjem potrebnih podloga zadovoljavajuće kvalitete baziranima na prostornim podatcima koje su potrebne za modeliranje rizika na području RH, osposobiti stručnjake i uspostaviti ustrojstvenu jedinicu za analizu i obradu prostornih podataka te navedeno praktično primijeniti u okviru pilot-projekta Potresni rizik na području Grada Zagreba. 
Rezultati Projekta poslužit će poduzimanju mjera za smanjenje rizika od potresa u izradi prostornih planova Grada Zagreba različitih razina. Prilikom izrade tih planova moći će se na temelju načela integralnog pristupa prostornom planiranju i načela ostvarivanja zaštite javnog i pojedinačnog interesa maksimalno uzeti u obzir oštetljivost građevina i infrastrukture na svim razinama.
Preciznim utvrđivanjem potresnog rizika moći će se sagledati potencijalne opasnosti (ugroze) za građevine i ljudske živote. Rizik za građevine iskazat će se u skupinama po namjeni i važnosti (npr. za stambene, poslovne i javne građevine, za kulturnu baštinu i infrastrukturu), a za ljude s obzirom na rizik gubitka života, ranjavanja i stambenog zbrinjavanja. Isto tako, osigurat će se podatci bitni za pripremu učinkovita odgovora u hitnoj situaciji neposredno nakon potresa vezano za stanovništvo, građevine, infrastrukturu i drugu imovinu te će se omogućiti priprema mjera za brz oporavak potresom pogođene zajednice i donošenje primjerenih gospodarskih, društvenih i političkih odluka.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:  uhs@zagreb.hr, kristina.martinovic@zagreb.hr

Projekti u provedbi